Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka"

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

24.05.2024

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

Działając na podstawie §54 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Starówka” w Warszawie Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 10.06.2024 roku o godz. 18.00.

Zgromadzenie odbędzie się w Federacji Związków Zawodowych „Metalowcy” w Warszawie przy ulicy Długiej 29 w sali nr 115.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i odczytanie listy pełnomocnictw.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 roku.
 8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • przyjęcia sprawozdania Zarządu,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego i przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

 

Materiały na Walne Zgromadzenie tj. protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, dokumenty w sprawach dotyczących przedmiotu obrad, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, wyłożone będą do wglądu dla członków Spółdzielni w dniach 24.05-10.06. br. w biurze Spółdzielni w godzinach pracy administracji oraz na stronie internetowej www.osiedlestarowka.pl

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z w/w dokumentami i zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Takie projekty muszą być poparte przez co najmniej 10 członków.

Uchwała nr 1/2024 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Uchwała nr 2/2024 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w 2023 roku

Uchwała nr 3/2024 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok i przeznaczenia nadwyżki bilansowej

Uchwała nr 4/2024 w sprawie: udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu

Uchwała nr 5/2024 w sprawie: udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.2023 do 31.12.2023

 

Dane kontaktowe

ul. Schillera 4
00-248 Warszawa
tel. 22 831 24 35
tel.kom 605 831 087

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookies. Masz możliwość ograniczenia / wyłączenia korzystania z plików cookies na zasadach określonych w polityce prywatności. Zapoznaj się z naszą polityką prywatnosci