Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka"

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni dn. 05.06.2023 r.

12.05.2023

Zawiadomienie

 

Działając na podstawie §54 ust. I Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Starówka” w Warszawie Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 05.06.2023 roku o godz. 18.00.

Zgromadzenie odbędzie się w Federacji Związków Zawodowych „Metalowcy” w Warszawie przy ulicy Długiej 29 w sali nr 115.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i odczytanie listy pełnomocnictw.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie kandydatów na delegata i zastępcy delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku.
 9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2022.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • przyjęcia sprawozdania Zarządu,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego i przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu, wybór delegata i zastępcy delegata na Krajowy Zjazd ZRSM RP.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

 

Materiały na Walne Zgromadzenie tj. protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, dokumenty w sprawach dotyczących przedmiotu obrad, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa wyłożone będą do wglądu dla członków Spółdzielni w dniach 22.05-05.06. br. w biurze Spółdzielni w godzinach pracy administracji oraz na stronie internetowej www.osiedlestarowka.pl


Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z w/w dokumentami i zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądać zam ieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Takie projekty muszą być poparte przez co najmniej 10 członków.

 

Dane kontaktowe

ul. Schillera 4
00-248 Warszawa
tel. 22 831 24 35
tel.kom 605 831 087