Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka"

Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany instalacji gazowej

08.02.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Starówka” ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji gazowej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji gazowej w budynkach przy ul. Długiej 30/34 i Długiej 36 w Warszawie.

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt)  jest  dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4, tel. 605 831 087

 

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP).
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon).
 5. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace
 8. Termin płatności za wykonane prace.
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót.
 11. Referencje za ostatnie dwa lata.
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia.
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 15.03.2023 roku do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4  w zamkniętych kopertach z napisem: „Nie otwierać – przetarg wymiana instalacji gazowej”

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2023 r.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 31.03.2023 r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumentacja techniczna - pilki do pobrania

Dane kontaktowe

ul. Schillera 4
00-248 Warszawa
tel. 22 831 24 35
tel.kom 605 831 087