Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka"

Przetarg nieograniczony na sprzątanie nieruchomości SM „Osiedle Starówka”

07.11.2022

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania następujących nieruchomości:

 • budynki mieszkalne wielorodzinne przy ulicy Długiej 30/34, Długiej 36, Miodowej 23, Schillera 4, Schillera 6, Długiej 19,
 • działki: nr 9 obręb 5-02-07, nr 26 obręb 5-02-10, nr 27 obręb 5-02-10 – teren wokół  budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Szczegółowy zakres prac  jest  dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4, tel. 605831087.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP).
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon).
 5. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace.
 8. Referencje za ostatnie dwa lata.
 9. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia.
 10. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania.

Termin i miejsce składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia 20.01.2023 r. do godz.1400 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4  w zamkniętych kopertach z napisem:

 „Nie otwierać – przetarg sprzątanie nieruchomości”

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2023 r.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 03.02.2023 r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo niewybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dane kontaktowe

ul. Schillera 4
00-248 Warszawa
tel. 22 831 24 35
tel.kom 605 831 087