Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka"

Przetarg na wymianę bram garażowych

01.03.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie bram garażowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Starówka”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie bram garażowych
w budynkach przy ulicy Schillera 4 i Schillera 6, Długiej 19.

Zakres robót

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji
Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 605831087

Oferta powinna zawierać
 • Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem, adres e-mail.
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 • Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP).
 • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon).
 • Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 • Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 • Kosztorys ofertowy na powyższe prace.
 • Termin płatności za wykonane prace.
 • Gwarancje.
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót.
 • Referencje za ostatnie dwa lata.
 • Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia.
 • Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania.
Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 15.03.2021 do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: Nie otwierać – przetarg remont budowlany. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Oferty można przesłać na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Starówka”
00-248 Warszawa ul. Schillera 4
lub w formie elektronicznej na adres:
administrator@osiedlestarowka.pl

Otwarcie ofert

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2021 r.

Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 15.04.2021 r.

Dodatkowe informacje

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dane kontaktowe

Dział administracji:

ul. Schillera 4
00-248 Warszawa
tel. 22 831 24 35
tel.kom 605 831 087

administracja@osiedlestarowka.pl

Termin:

15.03.2021 do godz. 15:00

Otwarcie ofert:

17.03.2021

Rozstrzygnięcie przetargu:

15.04.2021