Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka"

Przetarg na wykonanie prac ogrodniczych na terenach zieleni osiedlowej

05.05.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka" ogłasza przetarg na wykonanie prac ogrodniczych na terenach zieleni osiedlowej

Zakres robót

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 605831087

Oferta powinna zawierać
  • Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
  • Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
  • Kosztorys ofertowy na powyższe prace.Termin płatności za wykonane prace
  • Gwarancje.
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót
  • Referencje za ostatnie dwa lata
  • Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia
  • Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania
Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 30.05.2020 do godz. 1400 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: „„Nie otwierać – przetarg”. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta lub w formie elektronicznej na adres: administrator@starowka.com.pl.

Otwarcie ofert

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2020r.

Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 25.06.2020r.

Dodatkowe informacje

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dane kontaktowe

Dział administracji:

ul. Schillera 4
00-248 Warszawa
tel. 22 831 24 35
tel.kom 605 831 087

administracja@osiedlestarowka.pl

Termin:
30.05.2020 do godz. 1400
Otwarcie ofert:
02.06.2020
Rozstrzygnięcie przetargu:
25.06.2020