Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka"

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie balkonów oraz ociepleniu ścian zewnętrznych budynku

12.02.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka" ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie balkonów oraz ociepleniu ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zakres robót

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu balkonów i ocieplenia ścian budynku przy ul. Miodowej 26 w Warszawie.

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 8312435

Oferta powinna zawierać
  • Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
  • Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
  • Kosztorys ofertowy na powyższe prace.Termin płatności za wykonane prace
  • Gwarancje.
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót
  • Referencje za ostatnie dwa lata
  • Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia
  • Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania
Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 06.03.2020 do godz. 1400 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: „Nie otwierać – przetarg remont budowlany”. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Otwarcie ofert
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2020r.
Rozstrzygnięcie przetargu
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 27.03.2020r.
Dodatkowe informacje

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dane kontaktowe

Dział administracji:

ul. Schillera 4
00-248 Warszawa
tel. 22 831 24 35
tel.kom 605 831 087

administracja@osiedlestarowka.pl

Termin:
06.03.2020 do godz. 14:00
Otwarcie ofert:
09.03.2020
Rozstrzygnięcie przetargu:
27.03.2020